Klagomål

Synpunkter

Har du synpunkter eller känner dig missnöjd med den tjänst vi tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått, ska du i första hand kontakta vår kundtjänst. Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du här:

Email: kundtjanst@konsumentkredit.se
Telefon: 0923-657 70

Klagomål och reklamationer

Om du känner dig fortsatt missnöjd efter att ha kontaktat oss enligt ovan, har du möjlighet att inkomma med ett klagomål till klagomålsansvarig hos Konsumentkredit. Klagomålsansvarig är Nordnet Bank AB:s kommunikationschef, vars kontaktuppgifter finns här: https://nordnetab.com/sv/kontakta-oss/. Att inkomma med ett klagomål och få det prövat av Konsumentkredits klagomålsansvarig är alltid kostnadsfritt.

Du kan framföra ditt klagomål via post till följande adress:

Nordnet
Klagomålsansvarig
Box 30099
104 25 Stockholm

Du har även möjlighet att framföra ditt klagomål per telefon genom att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0923-657 70.

För att vi på bästa sätt ska kunna handlägga ditt klagomål, vill vi uppmuntra dig att så tydligt som möjligt redogöra för ditt ärende. Några exempel på vad du gärna får ange i ditt klagomål:

  • En beskrivning av händelseförloppet inklusive relevanta tidpunkter
  • Underlag i form av korrespondens eller andra för klagomålet relevanta dokument.
  • Eventuellt krav på ekonomisk ersättning

Behandling

När vi mottagit ditt klagomål kommer du att få en bekräftelse på detta till din angivna postadress. Vi eftersträvar alltid att svara på klagomål skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid kommer vi att informera dig om detta.

Under handläggningen av ditt klagomål utreder vi den eller de händelser som ditt klagomål avser. Om det uppstår följdfrågor under handläggningen kommer vi att kontakta dig. När vi har klarlagt händelseförloppet kommer vi att besvara ditt framförda klagomål skriftligen. I svaret kommer du att få ta del av vårt beslut tillsammans med en motivering. Vi kommer att skicka vårt svar till din angivna postadress.

Omprövning

Om du är missnöjd med vårt beslut kan du skicka in en begäran om omprövning av ditt klagomål. Du skickar in en begäran om omprövning på samma sätt som ett klagomål, vänligen se ovan.

En omprövning innebär att vår klagomålsavdelning kommer att se över ditt ärende ytterligare en gång. En förutsättning för att vi ska ompröva ditt klagomål är att du inkommer med ny information, som vi inte har beaktat i vår tidigare prövning. Om vi anser att det du anför redan har beaktats i vår tidigare handläggning kommer vi att meddela dig detta.

Extern vägledning

Om vi inte har tillmötesgått ditt klagomål har du som konsument möjlighet att få råd och vägledning av Konsumentverket (Hallå konsument) eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Om du vill få ditt ärende prövat externt kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se. Vi åtar oss att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol. Vidare har du möjlighet att lämna en digital anmälan genom EU:s Online Dispute Resolution platform med adress: http://ec.europa.eu/odr. Det är särskilt relevant om du är konsument bosatt i något annat EU-land än Sverige.