Klagomål

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter

Har du synpunkter eller känner dig missnöjd med den tjänst vi tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått, ska du i första hand kontakta vår kundtjänst.

Klagomål och reklamationer

Om du efter att du talat med vår kundtjänst fortfarande är missnöjd och har krav på ekonomisk ersättning, har du möjlighet att framföra din reklamation till klagomålsansvarig hos Konsumentkredit. Ditt ärende ska framställas skriftligt. Ange ditt ärende så utförligt du kan. Bifoga gärna också de underlag du har i form av brev eller annan kommunikation. Detta för att säkerställa att alla fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen.

Klagomål skickas endast med vanlig post till adress:

Konsumentkredit i Sverige
Klagomålsansvarig
Box 100
952 22 Kalix

När behandlas din reklamation?

Vi eftersträvar att svara på klagomål skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om utredning av ärendet kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Extern vägledning och möjlighet till överprövning

Om vi inte har kunnat tillmötesgå ditt klagomål har du möjlighet att få råd och vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas försäkringsbyrå. Om du vill få ditt ärende prövat utanför Konsumentkredit kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Vidare har du möjlighet att lämna en anmälan online genom EU’s Online Dispute Resolution platform med adress: http://ec.europa.eu/odr. Det är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol.