Personuppgifter

Konsumentkredit är mån om att värna om din personliga integritet. Det är därför viktigt för oss att du förstår vad vi gör med dina personuppgifter och att du känner ett förtroende i att vi behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Som personuppgiftsansvarig arbetar vi ständigt med att säkerställa att våra produkter och tjänster samt interna processer möter de krav som ställs vid behandling av personuppgifter. Innan du nyttjar Konsumentkredits produkter och tjänster är det därför av vikt att du läser igenom och förstår hur och varför Konsumentkredit avser använda dina personuppgifter. Nedan beskrivs Konsumentkredits personuppgiftsbehandlingar, vilka rättigheter du har, hur du kan utöva dina rättigheter och vilka kontaktpunkter du har att tillgå vid eventuella frågor, begäran och klagomål. 

Vem informationen är riktad till

Denna information är riktad till dig som är kund till Konsumentkredit, bifirma till Nordnet Bank AB.

Med ’kund’ avses i denna informationstext den som ingått eller kan komma att ingå avtal med Konsumentkredit för egen eller annans räkning. Även borgensmän och pantsättare omfattas av kundbegreppet. Därutöver omfattas annan som Konsumentkredit i förekommande fall behandlar personuppgifter om, så som webbesökare, platsbesökare, betalare, användare, representant/ställföreträdare, verkliga huvudman, försäkrad, förmånstagare eller den som träder in som part i ett befintligt avtal (exempelvis dödsbodelägare).

Personuppgiftsansvar

Nordnet Bank AB

Vid affärsrelation med eller annan anknytning till Konsumentkredit, bifirma till Nordnet Bank AB, är det Nordnet Bank AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.
Nordnet Bank AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 516406-0021 och har sitt säte på Alströmergatan 39, 104 25, Stockholm.

Personuppgifter som behandlas

Beroende på vilka produkter eller tjänster kunden använder behandlar Konsumentkredit olika typer av information om kunden. Personuppgiftsbehandling kan ske på grund av lagstadgad skyldighet eller avtalsåtaganden, eller inför ingående av avtal. Personuppgiftsbehandling kan också vila på berättigat intresse där noggrann intresseavvägning har gjorts eller ett uttryckligt samtycke som du när som helst kan återkalla.
Följande personuppgiftskategorier behandlas av Konsumentkredit. Observera att informationen i detta stycke är en sammanfattning. Närmare detaljer om Konsumentkredits personuppgiftsbehandlingar hittar du lite längre ner.

Identifieringsuppgifter

För- och efternamn, kön, födelsedatum, personnummer, samordningsnummer, ID-handlingsnummer, ID-handlingskopia, medborgarskap, verifieringsuppgifter, ljud- och bildupptagning.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress.

Profiluppgifter

Användarnamn, kundnummer, kund-ID, kundkategorisering och riskprofil.

Finansiella uppgifter

Kontouppgifter, innehav, saldo, finansiella tillgångar och placeringar, skulduppgifter, betalningsanmärkningar, kreditgräns, kreditvärdighetspoäng, fastighetsbeteckning, säkerhet, transaktioner, inkomstuppgifter och ekonomisk situation.

Skatteuppgifter

Skattehemvist, skatteregistreringsnummer och kontrolluppgifter.

Personliga förhållanden

Make/maka, sambo, barn eller annan anknytning.

Arbetslivsuppgifter

Anställningsförhållanden, yrke och bolagsengagemang.

Onlineidentifierare

IP-adress, webbläsar-ID, enhets-ID och annan unik identifierare.

Användardata

Användarpreferenser, sidvisningar, klickar och kontoaktiviteter.

Geodata

Land för enhetsuppkoppling.

PEP (Politically Exposed Person)

Uppgifter om eventuell politiskt utsatt ställning där politiskt engagemang kan framgå.

Uppgifter om lagöverträdelse

Uppgifter som framgår av belastningsregister, sanktionslistor samt annan offentlig källa och uppgifter om föreliggande brottsmisstankar som härrör från exempelvis aktivitets- och transaktionsövervakning enligt lag, eller sekvens av övervakningsfilm eller telefoninspelning som behandlas i syfte att göra en polisanmälan eller annars dokumentera eller följa upp ett misstänkt brott.

Hälsouppgifter

Hälsodeklaration i vissa fall av ansökan om Låneskydd.

Kommunikationsuppgifter

Alla uppgifter som framgår av kundens kommunikation med Konsumentkredit, i samband med exempelvis kundservice, klagomål eller rättsligt anspråk, via elektroniska meddelanden, brev, dokumentation från samtal.

Frivilligt eller obligatoriskt att lämna personuppgifter?

För att kunna ingå avtal med Konsumentkredit behöver du tillhandahålla vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller dessa personuppgifter kan avtal således inte komma till stånd. Har du ingått ett avtal med Konsumentkredit innefattar det vissa avtalsrättsliga åtaganden för dig att tillhandahålla personuppgifter. Dessa åtaganden grundar sig på dels regulatoriska krav som Konsumentkredit omfattas av, och dels säkerhets- och funktionsmässiga nödvändigheter för den avtalade tjänsten. Åsidosättanden av avtalsåtaganden kan leda till bl.a. uppsägning och/eller andra följder i enlighet med aktuella avtalsvillkor.

Automatiskt beslutsfattande

Automatiskt beslutsfattande innebär behandling genom tekniska algoritmer som med hjälp av dina personuppgifter genererar beslut utan mänsklig handläggning. Till detta räknas även beslutsfattande baserat på profilering som innebär automatisk behandling av personuppgifter i syfte att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska förmåga, personliga preferenser och intressen. Läs mer nedan under respektive behandlingsändamål för information om huruvida automatiskt beslutsfattande eller profilering används vid behandlingen.
Du har rätt att inte vara föremål för automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering, om sådan behandling kan ha rättsliga följder för dig eller har liknande inverkan på dig, såvida det inte är:
nödvändigt för att kunna ingå eller fullföra avtal mellan dig och Konsumentkredit,
tillåtet av nationell lag eller unionsrätt, eller
är baserat på ditt uttryckliga samtycke.
Du kan kontakta Konsumentkredit på kontaktuppgifterna enligt nedan för frågor om användning av automatiskt beslutsfattande, framförande av åsikter och bestridande av beslut.

Tredjelandsöverföring

I största möjliga mån behandlas personuppgifterna endast inom Sverige och i andra hand inom EU/EES-område. I sällsynta fall kan dina personuppgifter komma att överföras till land utanför EU/EES-området (s.k. tredje land). Sådan överföring sker endast under förutsättning att överförda personuppgifter förblir skyddade i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Om tredjelandet inte har en adekvat skyddsnivå som beslutats av EU-kommissionen, tillämpas en eller flera av följande överföringsmekanismer:

 • EU-kommissionens standardavtalsklausuler (antagna enligt beslut 2021/914) eller andra godkända avtalsklausuler.
 • Bindande företagsbestämmelser.
 • Uppförandekoder.
 • Godkänd certifiering.

Överföringsmekanismen är, efter riskbedömning av mottagarlandets lagstiftning, förenade med kompletterande skyddsåtgärder för att säkerställa en väsentligt likvärdig skyddsnivå för överförda personuppgifter.
För mer information om vilka skyddsåtgärder som Konsumentkredit har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta Konsumentkredit på kontaktuppgifterna enligt nedan.

Våra personuppgiftsbehandlingar

Rättslig grund: Avtal

Avtal som du har ingått eller har för avsikt att ingå utgör rättslig grund för personuppgiftsbehandling som är nödvändig, antingen för att fullgöra avtalet eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtalet ingås. Det är båda avtalsparternas fullgörande av avtalet som avses, d.v.s. inte bara den personuppgiftsansvariges fullgörande, så om en personuppgiftsbehandling är nödvändig för att kunden ska kunna fullgöra sin del av avtalet är denna rättsliga grund också applicerbar.

Nedan är information om Konsumentkredits personuppgiftsbehandlingar med avtalsförpliktelse som rättslig grund.

Förberedelse, ingående och administration av avtal

Beskrivning

Personuppgiftsbehandling sker för att kunna förbereda och ingå avtal samt administrera ingångna avtal med kunden. 

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, personnummer/samordningsnummer, ID-handlingsnummer, ID-handlingskopia och verifieringsuppgifter)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)
 • Uppgifter om ställföreträdarskap (t.ex. förmyndare och fullmaktshavare)
 • Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)
 • Uppgifter om bolagsengagemang

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/samordningsnummer är klart motiverad sett till ändamålet då Konsumentkredit måste kunna identifiera kunden, och eventuell ställföreträdare för kunden, som Konsumentkredit ingår eller ingått avtal med.

Om uppgift om ställföreträdare utgör uppgift om förvaltarskap behandlas sådan känslig uppgift för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och från det statliga personadressregistret.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under avtalsperioden.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Öppna användarkonton, finansiella konton och/eller inleda andra finansiellt relaterade tjänster

Beskrivning

Personuppgiftsbehandling sker för att kunna öppna konton åt kund samt inleda finansiella tjänster i enlighet med avtal. 

Kategorier av personuppgifter

Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, medborgarskap, personnummer/samordningsnummer och verifieringsuppgifter)

Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och hem-/postadress)

Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter och innehav)

Skatteuppgifter (t.ex. skattehemvist och skatteregistreringsnummer)

Uppgifter om ställföreträdarskap (t.ex. förmyndare och fullmaktshavare)

Hälsouppgifter (hälsodeklaration i vissa fall av ansökan om Låneskydd)

Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)

Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo, barn eller annan anknytning)

Uppgifter om bolagsengagemang

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/samordningsnummer är klart motiverad sett till ändamålet då Konsumentkredit måste kunna identifiera kunden, och eventuell ställföreträdare samt förmånstagare, för att säkerställa att Konsumentkredits tjänster tillhandahålls rätt person.

Om uppgift om ställföreträdare utgör uppgift om förvaltarskap behandlas sådan känslig uppgift för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk.

Hälsouppgifter i hälsodeklarationer behandlas med stöd av samtycke för att kunna hantera ansökan. Efter att ansökan har hanterats behandlas uppgifterna som en nödvändighet för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under avtalsperioden.

Automatiserat beslutsfattande

Misstänkt bedrägeri leder till att transaktioner nekas eller att kund inte får tillgång till Konsumentkredits tjänster. När sådant beslut fattas via automatiserad transaktionsövervakning och riskhantering sker automatiserat beslutsfattande. Sådan behandling är nödvändig för ingående- och fullgörande av avtal.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Administrera beviljade lån och krediter

Beskrivning

När du har lån eller kredit hos Konsumentkredit behöver personuppgifter behandlas i samband med administration i form av exempelvis räntesättning, kreditövervakning, hantering av kreditgräns och administration av amorteringsplan.

Kategorier av personuppgifter

Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, medborgarskap, personnummer/samordningsnummer och verifieringsuppgifter)

Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och hem-/postadress)

Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, inkomstuppgifter, finansiella tillgångar, fastighetsbeteckning, skulduppgifter, betalningsanmärkningar, kreditgräns och säkerhet)

Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo och barn)

Arbetslivsuppgifter (t.ex. anställningsförhållanden, yrke och bolagsengagemang)

Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/samordningsnummer är klart motiverad sett till ändamålet då Konsumentkredit måste kunna identifiera lånesökande samt genomföra nödvändig kreditprövning.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och tredje part så som kreditupplysningsföretag, andra kreditinstitut, Lantmäteriet och låneförmedlare. 

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under avtalsperioden.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande grundat på dina personuppgifter tillämpas vid kreditprövning i samband med ansökan om lån/lånelöfte. Du har rätt att motsätta dig sådana automatiserade beslut som medför rättsliga följder för dig eller på annat sätt kan ha betydande påverkan på dig. Du kan därför i tillämpliga fall begära att ett sådant beslut överprövas manuellt av oss (se kontaktuppgifter nedan).

Misstänkt bedrägeri leder till att transaktioner nekas eller att kund inte får tillgång till Konsumentkredits tjänster. När sådant beslut fattas via automatiserad transaktionsövervakning och riskhantering sker automatiserat beslutsfattande. Sådan behandling är nödvändig för ingående- och fullgörande av avtal.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Hantera utbetalningar, debiteringar och andra administrativa åtgärder

Beskrivning

Avtalsåtaganden mellan kunden och Konsumentkredit förutsätter i många delar att kommunikation sker mellan parterna, exempelvis för att Konsumentkredit ska kunna tillhandahålla avtalsenlig kundservice. 

Kategorier av personuppgifter

Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, personnummer/samordningsnummer, ID-handlingsnummer, ID-handlingskopia och verifieringsuppgifter)

Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)

Uppgifter om ställföreträdarskap (t.ex. förmyndare och fullmaktshavare)

Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)

Kommunikationsuppgifter (t.ex. elektroniska meddelanden, brev, dokumentation från samtal och historik)

Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter, saldo och transaktioner)

Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo, barn eller annan anknytning) 

Uppgifter om bolagsengagemang

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/ samordningsnummer är klart motiverad sett till ändamålet då Konsumentkredit måste kunna identifiera kunden och eventuell ställföreträdare för att säkerställa att rätt person bereds tillgång till användarkonto.

Om uppgift om ställföreträdare utgör uppgift om förvaltarskap behandlas sådan känslig uppgift för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och från det statliga personadressregistret (SPAR).

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under avtalsperioden.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Inhämta information från externa aktörer på uppdrag av kunden

Beskrivning

Inför beslut om ingående av avtal kan kund välja att hämta sina kontouppgifter i realtid via tredjepartstjänst. Personuppgiftsbehandling sker för att kunna fullgöra informationshämtningsuppdraget.

Kategorier av personuppgifter

Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, personnummer/samordningsnummer och verifieringsuppgifter)

Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)

Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter)

Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)

Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo, barn eller annan anknytning)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/samordningsnummer är klart motiverad sett till ändamålet då Konsumentkredit måste kunna identifiera kunden för att säkerställa att Konsumentkredits tjänster tillhandahålls rätt person.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och från tredje part som kund uppdragit åt Konsumentkredit att inhämta information från.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under uppdragsperioden.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Samarbete med tredje part vid fullgörande av avtalsrättsliga åtaganden

Beskrivning

Vid fullgörande av olika åtaganden gentemot kund samarbetar Konsumentkredit med externa aktörer så som försäkringsförmedlare, försäkringsbolag, arbetsgivare, korrespondentbanker och andra finansiella institut. 

Kategorier av personuppgifter

Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, personnummer/samordningsnummer och verifieringsuppgifter)

Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)

Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter och verifikationer)

Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)

Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo och barn)

Arbetslivsuppgifter (t.ex. anställningsförhållanden, yrke och bolagsengagemang)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/samordningsnummer är klart motiverad sett till ändamålet då Konsumentkredit måste kunna identifiera kunden för att säkerställa att tjänster som tillhandahålls av Konsumentkredit och Konsumentkredits samarbetspartner sker till rätt person.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och från samarbetspartner.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under avtalsperioden.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Hantera kundrelation genom kundkommunikation och tillhandahållande av kundservice

Beskrivning

Avtalsåtaganden mellan kunden och Konsumentkredit förutsätter i många delar att kommunikation sker mellan parterna, exempelvis för att Konsumentkredit ska kunna tillhandahålla avtalsenlig kundservice. 

Kategorier av personuppgifter

Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, personnummer/samordningsnummer, ID-handlingsnummer, ID-handlingskopia och verifieringsuppgifter)

Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)

Uppgifter om ställföreträdarskap (t.ex. förmyndare och fullmaktshavare)

Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)

Kommunikationsuppgifter (t.ex. elektroniska meddelanden, brev, dokumentation från samtal och historik)

Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter, saldo och transaktioner)

Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo, barn eller annan anknytning) 

Uppgifter om bolagsengagemang

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/ samordningsnummer är klart motiverad sett till ändamålet då Konsumentkredit måste kunna identifiera kunden och eventuell ställföreträdare för att säkerställa att rätt person bereds tillgång till användarkonto.

Om uppgift om ställföreträdare utgör uppgift om förvaltarskap behandlas sådan känslig uppgift för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och från det statliga personadressregistret (SPAR).

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under avtalsperioden.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Konsumentkredits verksamhet är omfattad av en rad lagar och föreskrifter. För att uppfylla rättsliga förpliktelser behöver Konsumentkredit genomföra personuppgiftsbehandlingar av olika slag, så som informationsinsamling, bedömningar baserat på personuppgifter, monitorering, dokumentation, arkivering och informationsdelning. Personuppgiftsbehandling kan även vara nödvändig för att efterfölja myndighetsbeslut som Konsumentkredit är skyldig att efterfölja. 

Nedan är information om Konsumentkredits personuppgiftsbehandlingar med avtal som rättslig grund.

Vidta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Beskrivning

Konsumentkredit måste följa regelverk som syftar till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism inbegripande. Åtgärder enligt regelverket kräver personuppgiftsbehandling i form av bl.a. uppgiftsinhämtning för kundkännedom, nödvändiga kontroller (ex. sanktionslistor och andra offentliga källor), riskbedömning, monitorering och anmälan om misstanke.

Kategorier av personuppgifter

Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, personnummer/samordningsnummer, ID-handlingsnummer, ID-handlingskopia och verifieringsuppgifter)

Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)

Uppgifter om ställföreträdarskap (t.ex. förmyndare och fullmaktshavare)

Profiluppgifter (t.ex. kundnummer, kund-ID och riskprofil)

Kommunikationsuppgifter (t.ex. elektroniska meddelanden, brev, dokumentation från samtal och historik)

Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter, transaktioner, inkomstuppgifter och syfte med användande av Konsumentkredits produkter och tjänster)

Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo, barn eller annan anknytning)

Arbetslivsuppgifter (t.ex. anställningsförhållanden, yrke och bolagsengagemang)

Uppgifter om ev. politiskt utsatt ställning (PEP) där politiskt engagemang kan framgå.

Uppgifter om lagöverträdelse (t.ex. uppgifter som framgår av belastningsregister, sanktionslistor och annan offentlig källa)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/samordningsnummer och uppgifter om lagöverträdelse sker med stöd av lagar, föreskrifter och myndighetsbeslut samt för att det är klart motiverat av ändamålet. Eventuell behandling av uppgift om politiska åsikter (i samband med PEP-kontroll) är nödvändig för viktigt allmänt intresse som vilar på unionsrätt och nationell rätt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden, officiella sanktionslistor och andra allmänna källor.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under kundförhållandet och fem år därefter om inte det under vissa förutsättningar enligt penningtvättsregler krävs att vi sparar uppgifterna längre, i sådant fall sparas uppgifter som längst tio år efter avslutat kundförhållande. 

Om inget kundförhållande inleds gäller samma principer, d.v.s. fem år och i undantagsfall upp till tio år, men tiden räknas då från det att vi samlade in personuppgifterna.

Automatiserat beslutsfattande

Profilering sker inom ramen för detta ändamål. Konsumentkredit måste bedöma risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil). Kundens riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen och Konsumentkredits kännedom om kunden.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES

Dokumentera och arkivera enligt regler för försäkringsdistribution

Beskrivning

För att följa regler om försäkringsdistribution krävs att Konsumentkredit insamlar och dokumentera uppgifter om kunden och om försäkringsdistributionen, så som övergripande information om vad som diskuterats med kunden, samt vilka produkter eller tjänster som har redogjort för. Dokumentationen ska bevaras på ett säkert och varaktigt sätt.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. ekonomisk situation)
 • Uppgifter om ställföreträdarskap (t.ex. förmyndare och fullmaktshavare)
 • Arbetslivsuppgifter (t.ex. anställningsförhållanden, yrke och bolagsengagemang)
 • Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo, barn eller annan anknytning)
 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. elektroniska meddelanden, brev, dokumentation från samtal, inkl. inspelningar, och historik)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Ej aktuellt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas fram till dess att det har gått ett år sedan den allmänna preskriptionstiden (tiden för framställande av skadeståndsanspråk) löpt ut.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Kreditprövning

Beskrivning

En kund får enligt lag beviljas lån/kredit endast om kunden bedöms har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sina åtaganden enligt låne-/kreditavtalet. Konsumentkredit är därför skyldig att göra en kreditprövning vid hantering av låne-/kreditansökan. Kreditprövningen måste grunda sig på tillräckliga uppgifter om kundens ekonomiska förhållanden, vilka vanligtvis består av uppgifter om kundens inkomster, utgifter och skuldförhållanden.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, medborgarskap, personnummer/samordningsnummer och verifieringsuppgifter)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och hem-/postadress)
 • Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, inkomstuppgifter, finansiella tillgångar, skulduppgifter, betalningsanmärkningar, kreditgräns, säkerhet och kreditvärdighetspoäng)
 • Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo och barn)
 • Arbetslivsuppgifter (t.ex. anställningsförhållanden, yrke och bolagsengagemang)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/ samordningsnummer är klart motiverad sett till ändamålet då Konsumentkredit måste kunna identifiera lånesökande samt genomföra nödvändig kreditprövning.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och tredje part så som kreditupplysningsföretag, andra kreditinstitut, Lantmäteriet och låneförmedlare. 

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under avtalsperioden. Om kredit inte beviljas sparas personuppgifterna i 90 dagar.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande grundat på dina personuppgifter kan tillämpas vid kreditprövning i samband med ansökan om lån/lånelöfte. Du har rätt att motsätta dig sådana automatiserade beslut som medför rättsliga följder för dig eller på annat sätt kan ha betydande påverkan på dig. Du kan därför i tillämpliga fall begära att ett sådant beslut prövas manuellt av oss.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Bokföringsaktiviteter

Beskrivning

Konsumentkredit är bokföringsskyldig och måste därför bevara räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation består bl.a. av verifikationer, fakturor, och uppgifter om insättningar.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn och verifieringsuppgifter)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, transaktioner, verifikationer samt faktureringsuppgifter)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Ej aktuellt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Personuppgifterna sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret (som uppgifterna hänför sig till) avslutades.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Uppfylla rapporterings- och informationsskyldighet samt följa myndighetsbeslut

Beskrivning

Konsumentkredit har rättslig skyldighet att dela vissa personuppgifter med myndigheter, både i form av en rapporteringsskyldighet och som en informationsskyldighet vid förekomst av myndighetsbegäran. Myndighetsbeslut som omfattar Konsumentkredit måste följas. Myndigheten i fråga kan vara Skatteverket, Finansinspektionen, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Riksbanken och andra behöriga svenska och utländska offentliga organ.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, personnummer/samordningsnummer, ID-handlingsnummer, ID-handlingskopia, medborgarskap och verifieringsuppgifter)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter, krediter, innehav, transaktioner samt köp- och säljuppgifter)
 • Skatteuppgifter (t.ex. skattehemvist, skatteregistreringsnummer och kontrolluppgifter)
 • Uppgifter om ställföreträdarskap (t.ex. förmyndare och fullmaktshavare)
 • Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)
 • Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo, barn eller annan anknytning)
 • Arbetslivsuppgifter (t.ex. anställningsförhållanden, yrke och bolagsengagemang)
 • Uppgifter om ev. politiskt utsatt ställning (PEP) där politiskt engagemang kan framgå.
 • Uppgifter om lagöverträdelse (t.ex. uppgifter som framgår av belastningsregister, sanktionslistor samt annan offentlig källa och uppgifter om föreliggande brottsmisstankar)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/samordningsnummer och uppgifter om lagöverträdelse sker med stöd av lagar, föreskrifter och myndighetsbeslut samt för att det är klart motiverat av ändamålet. Eventuell behandling av uppgift om politiska åsikter (i samband med PEP-kontroll) är nödvändig för viktigt allmänt intresse som vilar på unionsrätt och nationell rätt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden, officiella sanktionslistor, samarbetspartner och allmänna källor.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas i fem år från tiden för upprättande av rapporterna/dokumenten som tillhandahålls myndigheter.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inom EU/EES.

Bedömningar för att räkna ut räntor samt uppfylla kapitaltäckningskrav

Beskrivning

Konsumentkredit har enligt lag ett kapitaltäckningskrav då utlåning- och upplåningsverksamhet innebär risker som kan resultera i förluster. Vid prissättning och intjäning måste Konsumentkredit således ta höjd för dessa eventuella förluster. Kapitaltäckningskrav syftar till att förhindra och lindra finansiella krisers effekter på banksystemet och samhälle. För att kunna räkna på kapitalkravet behöver Konsumentkredit använda sig av personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum och personnummer/samordningsnummer)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, inkomstuppgifter, finansiella tillgångar, skulduppgifter, betalningsanmärkningar, kreditgräns och säkerhet)
 • Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Ej aktuellt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och tredje part så som kreditupplysningsföretag, andra kreditinstitut, Lantmäteriet och låneförmedlare. 

Behandlingstid

Personuppgifter behandlas under den tid som är nödvändig för att anonymisera uppgifter. Resultat och rapporter från bedömningarna förekommer på en aggregerad nivå och innehåller inga personuppgifter. 

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Klagomålshantering och uppföljning av klagomål

Beskrivning

Konsumentkredit är skyldig att hantera klagomål och dokumentera klagomålsärenden på ett sådant sätt att det i efterhand går att följa hanteringen av ett klagomål. Dokumentationen ska lagras på ett säkert sätt och ska vara lätt att söka och identifiera. Konsumentkredit ska också kontinuerligt analysera data om handläggningen av klagomål för att identifiera och avhjälpa återkommande eller systematiska problem, samt juridiska och operativa risker med sina produkter och tjänster.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, personnummer/samordningsnummer och verifieringsuppgifter)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter och transaktionsunderlag)
 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. elektroniska meddelanden, brev, dokumentation från samtal och historik)
 • Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)
 • Ev. känsliga personuppgifter som inkluderas i kundens anmälan om klagomål

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av eventuella känsliga uppgifter sker i den mån det föreligger dokumentationsskyldighet enligt lag eller är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas i tre år eller så länge som det behövs med hänsyn till ärendets karaktär samt Konsumentkredits eller den klagandes behov av klagomålsdokumentationen.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Konsumentkredit får behandla personuppgifter när det finns behandlingsändamål som utgör ett berättigat intresse som väger tyngre än den registrerades intresse att inte utgöra föremål för sådan personuppgiftsbehandling, och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. För att Konsumentkredit ska kunna stödja sig på denna rättsliga grund krävs en intresseavvägning som visar att tillräckligt tungt berättigat intresse föreligger.

Nedan är information om Konsumentkredits personuppgiftsbehandlingar med berättigat intresse som rättslig grund.

Skydda och säkerställa säkerheten genom kamerabevakning och inträdeslogg

Beskrivning

Som ett led i Konsumentkredits säkerhetsåtgärder används kamerabevakning i Konsumentkredits kontorslokaler samt inträdesloggföring. Syftet är att kunna förebygga och utreda brott. Personuppgiftsbehandling för detta ändamål sker med stöd av Konsumentkredits berättigade intresse att säkerställa säkerheten för kunder, personal, besökare och verksamheten. 

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (för- och efternamn och bildupptagning)
 • Säkerhetsloggsuppgifter (t.ex. nyckelkortsnummer, tidsstämpel och plats)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Ej aktuellt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas i 90 dagar efter insamling.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Hantera, bemöta eller göra gällande rättsligt anspråk samt anmäla misstänkt brott

Beskrivning

I relation till Konsumentkredits tillhandahållande av produkter och tjänster, eller annan omständighet, kan det uppstå rättsliga anspråk, både hos kunden och hos Konsumentkredit. Konsumentkredit behandlar därför nödvändiga personuppgifter för att kunna hantera, bemöta och göra gällande rättsliga anspråk samt för att anmäla misstänkt brott. Detta ändamål och den rättsliga grunden för ändamålet omfattar även anspråk vid ett utomrättsligt skede, i den mån hanteringen inte utgör lagstadgad klagomålshantering. Ändamålet inbegriper även informationsdelning med externa rådgivare, ombud eller sakkunniga för att hantera, bemöta eller göra gällande rättsligt anspråk. Med ljudupptagning avses inspelade samtal. Med bildupptagning avses upptagning i övervakningsfilm.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, personnummer/samordningsnummer, verifieringsuppgifter och ljud- och bildupptagning)
 • Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter, transaktioner, innehav och skulduppgifter)
 • Arbetslivsuppgifter (t.ex. utbildning, yrkeserfarenhet och bolagsengagemang)
 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. elektroniska meddelanden, brev, dokumentation från samtal och historik)
 • Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo, barn eller annan anknytning) 
 • Uppgifter om ställföreträdarskap (t.ex. förmyndare och fullmaktshavare)
 • Uppgifter om lagöverträdelse (t.ex. sekvens av övervakningsfilm eller telefoninspelning som behandlas i syfte att göra en polisanmälan eller annars dokumentera eller följa upp ett misstänkt brott)
 • Andra personuppgifter som är av relevans för det rättsliga anspråket

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av brottsuppgifter sker som ett nödvändigt led för att Konsumentkredit ska kunna polisanmäla misstänkta brott, varvid undantaget för rättsligt anspråk är tillämpligt. 

Behandling av eventuell uppgift om förvaltarskap eller andra känsliga personuppgifter sker i den mån det är nödvändigt för Konsumentkredit har att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden. Inom ramen för ändamålet behandlas även redan insamlade personuppgifter som av oss har inhämtats från diverse externa källor, så som andra finansiella institut, andra försäkringsbolag, våra samarbetspartner o.s.v.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under avtalsförhållandet och i tio år därefter (allmän preskriptionstid)

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Säkerställa funktionalitet, kontinuitet, kvalitet och säkerhet i våra processer och IT-system genom testning för felsökning och åtgärdande av fel

Beskrivning

Behandlingen sker i så begränsad omfattning som är möjligt, vilket innebär att Konsumentkredit i regel anonymiserar personuppgifter inför användning i testmiljö. I vissa fall kan det dock bedömas som en säkerhetsrisk att sätta en process eller ett system i produktion utan att ha testat med produktionsdata (riktiga uppgifter). Det är i dessa fall nödvändigt att använda riktiga personuppgifter för att utföra tester i testmiljö, särskilt i samband med sluttester av systemintegrationer där det generellt är väldigt svårt att skapa ändamålsenliga testdata. 

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn och verifieringsuppgifter)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter, transaktioner, och skulduppgifter)
 • Säkerhetsloggsuppgifter (t.ex. tidsstämpel, plats och aktivitet)
 • Onlineidentifierare (t.ex. IP-adress, webbläsar-ID, enhets-ID och annan unik identifierare)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Ej aktuellt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Personuppgifter behandlas för detta syfte under den tid som är nödvändig för att anonymisera uppgifter, testa funktionalitet, genomföra och verifiera rättningar, vilket normalt uppgår till tre månader.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Analys och uppföljning för intern rapportering samt affärs- och produktutveckling

Beskrivning

Konsumentkredit vill alltid förbättra sina produkter och tjänster samt utveckla verksamheten för att tillmötesgå olika behov hos kunder. För att kunna göra detta behöver Konsumentkredit genomföra diverse analyser och uppföljningar som är baserade på personuppgifter. Analys kan exempelvis ske genom att mäta användning två eller flera varianter av exempelvis design, funktion eller flöde för att dra en slutsats kring vad som föredras i allmänhet. Uppföljning kan exempelvis innebära mätning av visningar och konverteringar i samband med en kampanj.

När personuppgifterna utgör information som lagras i eller hämtas från användares terminalutrustning gäller även s.k. cookie-regler. Denna typ av insamling sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar genom att godkänna användning av cookies och liknande teknologi för analysändamål (läs mer nedan under ” Insamling av personuppgifter genom cookies och liknande teknologi” och i Konsumentkredits Cookie policy).

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, kön, födelsedatum och verifieringsuppgifter)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter, transaktioner, och skulduppgifter)
 • Onlineidentifierare (t.ex. IP-adress, webbläsar-ID, enhets-ID och annan unik identifierare)
 • Användardata (t.ex. användarpreferenser, sidvisningar, klickar, tidsstämpel och aktivitet)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Ej aktuellt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Livslängden för varje enskild cookie hittar du i Konsumentkredits Cookie policy, vilken definierar lagringstiden för personuppgifter som insamlas med varje cookie. 

Personuppgiftsbehandling i övrigt sker under den tid som är nödvändig för att anonymisera uppgifter. Analyser sker på aggregerad nivå, d.v.s. anonymiserade uppgifter. Resultat och rapporter från analyser innehåller inga personuppgifter.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personanpassning på Nordets plattformar

Beskrivning

Vi vill ge kunder den bästa upplevelsen på våra plattformar. Därför behandlas personuppgifter för att kunna förbättra funktionalitet och personanpassa innehåll och funktioner utifrån dina behov och intressen, så som nyhetsrekommendationer, layout och annan typ av interaktion.  

När personuppgifterna utgör information som lagras i eller hämtas från användares terminalutrustning gäller även s.k. cookie-regler. Denna typ av insamling sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar genom att godkänna användning av cookies och liknande teknologi (läs mer nedan under ” Insamling av personuppgifter genom cookies och liknande teknologi” och i Konsumentkredits Cookie policy).

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum och verifieringsuppgifter)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter, transaktioner, och skulduppgifter)
 • Onlineidentifierare (t.ex. IP-adress, webbläsar-ID, enhets-ID och annan unik identifierare)
 • Användardata (t.ex. användarpreferenser, sidvisningar, klickar och information som kund tillför i fritextfält som en funktion)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Om kund väljer att tillföra känsliga personuppgifter i fritextfält behandlas dessa med stöd av kundens uttryckliga samtycke.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Livslängden för varje enskild cookie hittar du i Konsumentkredits Cookie policy, vilken definierar lagringstiden för personuppgift som insamlas med varje ”cookie”. 

Personuppgiftsbehandling i övrigt sker så länge kunden innehar ett användarkonto. Egna inställningar och inmatningar kan kund själv ta bort.

Automatiserat beslutsfattande

Profilering används vid personuppgiftsbehandling för detta ändamål. Profileringen, baserad på dina egna inställningar och inmatningar samt användning av våra applikationer, sker för att ge dig en personanpassad upplevelse och kommer inte att utgöra underlag för något beslutsfattande eller påverka dig juridiskt eller på annat sätt och i betydande grad inverka på din tillvaro.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Direktmarknadsföring, inkl. uppföljning och kommunikation med kund (nyhetsbrev, post och e-post, push-notifikation samt telefonsamtal)

Beskrivning

Det ligger i Konsumentkredits intresse att lämna och förmedla relevanta och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster som tillhandahålls av Konsumentkredit och Konsumentkredits samarbetspartners. 

 

När personuppgifterna utgör information som lagras i eller hämtas från användares terminalutrustning gäller även s.k. cookie-regler. Denna typ av insamling sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar genom att godkänna användning av cookies och liknande teknologi (läs mer nedan under ” Insamling av personuppgifter genom cookies och liknande teknologi” och i Konsumentkredits Cookie policy).

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, kön och födelsedatum)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)
 • Onlineidentifierare (t.ex. IP-adress, webbläsar-ID, enhets-ID och annan unik identifierare)
 • Användardata (t.ex. användarpreferenser, sidvisningar och klickar)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Ej aktuellt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och externa källor.

Behandlingstid

Livslängden för varje enskild cookie hittar du i Konsumentkredits Cookie policy, vilken definierar lagringstiden för personuppgift som insamlas med varje ”cookie”. 

Personuppgiftsbehandling i övrigt sker så länge det föreligger ett kundförhållande och sex månader därefter. Finns det en prenumeration till nyhetsbrev kommer personuppgifter att behandlas så länge prenumerationen gäller. 

Automatiserat beslutsfattande

För att göra vår marknadskommunikation så relevant som möjligt görs urval genom så kallad profilering som baseras på uppgifter om kunders engagemang hos Konsumentkredit och segmenteringsfaktorer så som kön och ålder. Kunden har rätt att invända mot direkt marknadsföring och profilering i samband med sådan aktivitet.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Uppgiftsväxling avseende krediter, betalningsförsummelse och kreditmissbruk för kreditupplysningsändamål inom relevant krets

Beskrivning

Informationsutbyte med kreditinformationsföretag med stöd av kreditupplysningslagen och för Konsumentkredits och andra bankers berättigade intresse att gemensamt få mer kompletta och tillförlitliga uppgifter att förhålla sig till i sina kreditprövningar för en sund kreditmarknad.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, medborgarskap, personnummer/samordningsnummer och verifieringsuppgifter)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och hem-/postadress)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, inkomstuppgifter, finansiella tillgångar, skulduppgifter och betalningsanmärkningar)
 • Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo och barn)
 • Arbetslivsuppgifter (t.ex. anställningsförhållanden, yrke och bolagsengagemang)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/samordningsnummer är klart motiverad sett till ändamålet då Konsumentkredit måste kunna identifiera låntagare för att säkerställa kreditupplysningsuppgifter påförs rätt person.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och tredje part så som kreditupplysningsföretag, andra kreditinstitut, Lantmäteriet och låneförmedlare.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas under avtalsperioden. Om kredit inte beviljas sparas personuppgifterna i 90 dagar.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Anordna omröstningar, tävlingar och evenemang

Beskrivning

Konsumentkredit organiserar emellanåt olika typer av omröstningar, tävlingar, evenemang och kampanjer för att bl.a. öka kännedom om och intresse för Konsumentkredits verksamhet, utbud och varumärke, vilket bedöms ligga inom Konsumentkredits berättigade intresse. För att genomföra dessa aktiviteter behandlas personuppgifter i den mån som är nödvändigt i det enskilda fallet. Rör det exempelvis en omröstning eller tävling behandlar Konsumentkredit personuppgifter i den mån som krävs för att begränsa möjligheten till otillbörlig resultatmanipulation. Vid evenemang behandlas personuppgifter för att kunna administrera deltagande och säkerhet samt för att kunna synliggöra evenemanget i enlighet med det berättigade intresset.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, ljud- och bildupptagning)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och hem-/postadress)
 • Onlineidentifierare (t.ex. IP-adress)
 • Arbetslivsuppgifter (t.ex. yrke, arbetsgivare och bolagsengagemang)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Vid fysiska evenemang där mat- och dryck serveras kan information om allergier behandlas. Denna information ses som en hälsouppgift och behandlas med stöd av uttryckligt samtycke i samband med att sådan uppgift lämnas.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Personuppgiftsbehandling för administration och säkerhet sker fram till dess omröstningen, tävlingen eller evenemanget är avslutad. Ljud- eller bildupptagning för synliggörande/publicitet behandlas upp till fem år.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES

Dokumentation av telefonsamtal (inspelning) inom kundtjänst

Beskrivning

Det ligger i Konsumentkredits intresse att ständigt förbättra sin verksamhet samt ge bättre och säkrare kundtjänst. Dokumentation av telefonsamtal mellan kunder och Konsumentkredits medarbetare sker i utbildningssyfte samt för att säkerställa bra och enhetligt kundbemötande.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, personnummer/samordningsnummer och verifieringsuppgifter)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer)
 • Uppgifter om ställföreträdarskap (t.ex. förmyndare och fullmaktshavare)
 • Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)
 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. uppgifter som framgår av samtal och samtalshistorik)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter, innehav, saldo och transaktioner)
 • Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo, barn eller annan anknytning)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Behandling av personnummer/samordningsnummer är klart motiverad sett till ändamålet då Konsumentkredit måste kunna identifiera kunden, och eventuell ställföreträdare för kunden, som Konsumentkredit är i samtal med, för att inte röja uppgifter för obehöriga.

Om uppgift om ställföreträdare utgör uppgift om förvaltarskap behandlas sådan känslig uppgift för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Personuppgiftsbehandling sker i 5 år från dokumentationen.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

För verksamhetsöverlåtelse och omstrukturering

Beskrivning

Konsumentkredit har ett berättigat intresse att kunna överlåta verksamhet och genomföra omstruktureringar. Om hela eller delar av Konsumentkredits verksamheten skulle vara föremål för överlåtelse (exempelvis genom en avyttring eller fusion) eller omstrukturering skulle Konsumentkredit, i den mån det inte går att använda aggregerade data, behöva dela personuppgifter med potentiella och tilltänkta köpare i upphandlings- och företagsbesiktningsförfarande. Delning av personuppgifter i dessa förfaranden täcks alltid av sekretessåtaganden. Om överlåtelse av verksamhet inbegriper överlåtelse av kundstock/kundavtal kommer berörda personuppgifter att överföras till förvärvaren. 

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn)
 • Profiluppgifter (t.ex. kundnummer och kund-ID)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, försäkringsuppgifter, och skulduppgifter)
 • Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo, barn eller annan anknytning)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Ej aktuellt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas så länge det krävs för upphandlings- och företagsbesiktningsförfarandet resp. genomförande av verksamhetsöverlåtelsen eller omstruktureringen.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Revisioner

Beskrivning

Konsumentkredit omfattas av regler som kräver att verksamheten granskas av externa rådgivare, så som räkenskapsrevision och internrevision som ska granska, göra stickprov och lämna förslag till förbättringar av verksamhetens regelefterlevnad, riskhantering och interna styrning. När Konsumentkredit delar personuppgifter i dessa förfaranden görs det endast i den utsträckningen som är nödvändigt för att uppnå en korrekt och tillförlitlig granskning och riskhantering, vilket utgör Konsumentkredits berättigade intresse.

Kategorier av personuppgifter

 • Identifieringsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, födelsedatum)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och hem-/postadress)
 • Finansiella uppgifter (t.ex. kontouppgifter, inkomstuppgifter, finansiella tillgångar, skulduppgifter betalningsanmärkningar, kreditgräns och säkerhet)
 • Personliga förhållanden (t.ex. make/maka, sambo och barn)
 • Arbetslivsuppgifter (t.ex. anställningsförhållanden, yrke och bolagsengagemang)

Särskilt stöd för att behandla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Ej aktuellt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden och tredje part så som kreditupplysningsföretag, andra kreditinstitut, Lantmäteriet och låneförmedlare.

Behandlingstid

Personuppgiftsbehandlingen sker så länge det är nödvändigt för revisionen och uppföljning av densamma.

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Rättslig grund: Samtycke

Insamling av personuppgifter genom cookies och liknande teknologi

Beskrivning

Konsumentkredit samlar in information genom cookies och liknande teknologi för att förbättra funktionalitet, förstår hur Konsumentkredits websida och applikationer används samt för att personanpassa och marknadsföra. Personuppgifter som samlas in genom uppgifter som lagras eller hämtas från användares terminalutrustning omfattas av den s.k. ”cookie-lagen”. Denna typ av insamling sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar genom att godkänna användning av ”cookies” och liknande teknologi (läs mer nedan under ”Samtycke” och i Konsumentkredits Cookie policy).

Kategorier av personuppgifter

 • Onlineidentifierare (t.ex. IP-adress, webbläsar-ID, enhets-ID och annan unik identifierare)
 • Användardata (t.ex. användarpreferenser, sidvisningar, klickar, tidsstämpel, plats och aktivitet)

Särskilt stöd för att behandla känsliga personuppgifter

Ej aktuellt.

Informationskälla

Personuppgifterna samlas från kunden.

Behandlingstid

Livslängden för varje enskild cookie hittar du i Konsumentkredits Cookie policy, vilken definierar lagringstiden för personuppgift som insamlas med varje ”cookie”. 

Automatiserat beslutsfattande

Konsumentkredit använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering för detta ändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Personuppgiftsbehandlingen sker inte utanför EU/EES.

Informationsdelning till tredje part

Som en del av Konsumentkredits personuppgiftsbehandling kan dina personuppgifter lämnas ut (inbegripet genom användning av tredjepartstjänst- och teknologi) till olika mottagare, exempelvis andra bolag i Konsumentkredit-koncernen, myndigheter samt andra företag och leverantörer vi samarbetar med för att utföra våra tjänster. Konsumentkredit lämnar inte ut mer uppgifter än vad som är nödvändigt sett till ändamålet med behandlingen och vi vidtar lämpliga och relevanta legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Innan Konsumentkredit delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att vi följer de sekretessförpliktelser som gäller inom finanssektorn.

Inom Konsumentkredit-koncernen

För att kunna uppfylla vissa åtaganden enligt våra produkt- och tjänsteavtal och rättsliga skyldigheter behöver Konsumentkredit dela vissa personuppgifter med andra företag inom Konsumentkredit-koncernen. Delning av personuppgifter sker även efter intresseavvägning och inom ramen för Konsumentkredits berättigade intresse att bedriva affärs- och marknadsanalys för verksamhetsuppföljning, intern rapportering och utveckling av affärsmetoder och strategier. I den utsträckning ett koncernföretag behandlar personuppgifter för ett annat koncernföretags räkning, kommer det första ses som leverantör och personuppgiftsbiträde åt det andra (se nedan under ”Leverantörer”).

Myndigheter

För att följa lagar, föreskrifter, myndighetsförordnande och andra bestämmelser behöver Konsumentkredit dela vissa personuppgifter med nationella och utländska skattemyndigheter, tillsynsmyndigheter, brottsbeivrande myndigheter, rättskipande myndigheter och annan behörig förvaltningsmyndighet.

Konsumentkredit kan också komma att dela personuppgifter med myndigheter om det är nödvändigt för att utöva sina rättigheter eller bemöta klagomål och rättsliga anspråk, vilket Konsumentkredit vid en intresseavvägning har bedömt ligga inom Konsumentkredits berättigade intresse.

Samarbetspartner

För att kunna uppfylla vissa åtaganden enligt våra produkt- och tjänsteavtal och rättsliga skyldigheter behöver Konsumentkredit dela vissa personuppgifter med samarbetspartner. Dessa är exempelvis:

 • Kreditinformationsföretag och kreditvärderingsinstitut för kreditprövning.
 • Korrespondentbanker och andra banker som har ett samarbete med Konsumentkredit.
 • Försäkringsbolag och annan tredje part som tillhandahåller försäkringsrelaterade produkter.
 • Andra finansiella institut och förmedlare av finansiella tjänster.
 • Betaltjänst- och kontoinformationstjänstleverantörer.
 • Företag som tillhandahåller teknologi för elektronisk legitimering.

 

Informationsutbyte med kreditinformationsföretag sker också med stöd av kreditupplysningslagen och för Konsumentkredits och andra bankers berättigade intresse att gemensamt få mer kompletta och tillförlitliga uppgifter att förhålla sig till i sina kreditprövningar.

Delning av personuppgifter med samarbetspartner kan också syfta till att kunna lämna erbjudanden om Konsumentkredits eller samarbetspartnerns produkter och tjänster, vilket sker efter intresseavvägning och för Konsumentkredits eller samarbetspartnerns berättigade intresse. 

Extern rådgivare, ombud och sakkunniga

Konsumentkredit omfattas av regler som kräver att verksamheten granskas av externa rådgivare som ska granska och lämna förslag till förbättringar av verksamhetens riskhantering, interna styrning och kontroll. När Konsumentkredit delar personuppgifter i dessa förfaranden görs det endast i den utsträckningen som är nödvändigt för att uppnå en korrekt och tillförlitlig granskning, vilket utgör Konsumentkredits berättigade intresse.

Konsumentkredit kan även dela personuppgifter med externa rådgivare, ombud eller sakkunniga för att hantera, bemöta eller göra gällande rättsligt anspråk, vilket också utgör Konsumentkredits berättigade intresse.

Leverantörer

Konsumentkredit delar personuppgifter med leverantörer som agerar som Konsumentkredits personuppgiftsbiträde eller som en separat personuppgiftsansvarig. Den rättsliga grunden för sådan delning är detsamma som för behandlingsändamålen för vilka leverantörerna används. Dessa är exempelvis:

 • Leverantörer av databaser och uppslagsregister av olika slag.
 • Leverantörer av IT-system, hostingtjänst, kommunikationsmedel, nätverk och annan teknologi.
 • Leverantörer som tillhandahåller utvecklings- och drifttjänster, inkl. underhåll och support.
 • Tryckerier och tillhandahållare av logistiktjänster.

Övriga 

Konsumentkredit delar även personuppgifter med fysiska och juridiska personer som är behöriga att ta del av uppgifterna av olika skäl, så som exempelvis:

 • Insolvens- och konkursförvaltare.
 • Boutredningsman.
 • God man, förvaltare eller förmyndare.
 • Fullmaktshavare av olika slag.
 • Medkontohavare/medlånetagare.
 • Potentiella, tilltänkta och faktiska förvärvare vid verksamhetsöverlåtelse och omstruktureringar.

Dina rättigheter som registrerad individ

Rätten att begära registerutdrag

Du har rätt att få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och i sådant fall få del av vilka personuppgifter vi har om dig.

Rätten att begära rättelse

Om du anser att någon personuppgift, som är föremål för behandling, är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära rättelse eller komplettering av den felaktiga eller ofullständiga personuppgiften.

Rätten att begära radering

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om bevaring av personuppgifterna t.ex. är obligatorisk enligt lag eller om det föreligger ett tvingande berättigat intresse så som möjligheten att fastställa, göra gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk.

Rätten att begära begränsning

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vissa personuppgifter endast får användas för vissa utvalda ändamål eller att användningen begränsas under viss tid. Rätten föreligger exempelvis för det fall en viss personuppgifts riktighet behöver verifieras eller om en personuppgiftsbehandling har genomförts utan laga stöd och du hellre kräver begränsning än radering.

Rätten att begära dataportabilitet

Du har rätt att få ut kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) eller be oss skicka kopian till en tredje part. Rätten till dataportabilitet är dock begränsad till de personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller vårt avtalsförhållande.

Rätten att invända mot behandling

Du kan i vissa fall invända mot personuppgiftsbehandlingar. När det gäller behandling som stödjer sig på berättigat intresse kan du göra invändning om du t.ex. har personliga skäl som är aktuella i situationen. Enligt lag får vi dock fortsätta att behandla dina personuppgifter, trots din invändning, för det fall vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse. Denna rättighet gäller dock alltid i förhållande till direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Du kan enkelt invända mot direktmarknadsföring genom att använda avregistreringslänken som finns i varje marknadsföringsutskick med elektroniskt meddelande. Du kan också vända dig till Konsumentkredits kundtjänst för att begära spärr mot direktmarknadsföring eller om du inte vill ta emot viss kommunikation från Konsumentkredit.

Hur du utövar dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter enligt ovan kan du:

skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@nordnet.se med specificering av din begäran.

Vi är måna om din datasäkerhet så vi ber dig exkludera känsliga och integritetskänsliga personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter, personnummer och kontouppgifter) när du skickar e-postmeddelande till oss.

Konsumentkredit behandlar dina personuppgifter konfidentiellt, även vid hantering av begäran, under gällande dataskyddslagstiftning. Vid tveksamhet kring frågeställarens identitet kan vi således komma att behöva be om kompletterande uppgifter och underlag för att verifiera din identitet innan påbörjad hantering.

Du har även rätt att lämna klagomål till din berörda dataskyddsmyndighet. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) som utövar tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen.

Dataskyddsombud

Konsumentkredit följer aktuell dataskyddslagstiftning och har därför ett dataskyddsombud. Den övergripande uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att Konsumentkredit följer gällande dataskyddslagstiftning. I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår att samla information om hur Konsumentkredit behandlar dina personuppgifter samt ge råd inom företaget för att upprätthålla en hög nivå av dataskydd. Utöver detta är dataskyddsombudet kontaktperson både för dig som kund hos Konsumentkredit och gentemot Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet har inget personligt ansvar för Konsumentkredits behandling av personuppgifter. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att dataskyddslagstiftning följs. Om du har frågor eller funderingar kring dataskydd kan du alltid kontakta Konsumentkredits kundtjänst.


Kontaktuppgifter till Konsumentkredits dataskyddsombud
dataprotection@nordnet.se 

Konsumentkredits kundtjänst
0923-657 70
kundtjanst@konsumentkredit.se

Senaste uppdateringen 2023-12-19