Personuppgifter

Hur vi hanterar personuppgifter

Det är viktigt för oss att du förstår vad vi gör med dina personuppgifter samt att du känner ett förtroende i att vi behandlar personuppgifter om dig på ett tryggt och säkert sätt.

Vi arbetar ständigt med att säkerställa att våra produkter och tjänster samt interna processer möter de krav som ställs vid behandling av personuppgifter.

Innan du nyttjar Konsumentkredits produkter och tjänster är det av vikt att du läser igenom och förstår Konsumentkredits dataskyddsriktlinjer. Dessa riktlinjer beskriver hur Konsumentkredit behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som kund och hur du kan utöva dessa rättigheter. Om du har frågor angående Konsumentkredits dataskyddsriktlinjer eller integritets- och dataskydd kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjänst@konsumentkredit.se.

Konsumenkredit är en bifirma till Nordnet bank och dessa riktlinjer är i linje med Nordnet banks riktlinjer.

Kundförhållande

Med kund avses den som har ingått eller avser ingå avtal med Konsumentkredit. Även borgensmän eller pantsättare omfattas av detta begrepp. Dessutom omfattas även annan som Konsumentkredit i förekommande fall behandlar personuppgifter om, som betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän.

Vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter

Dina personuppgifter används framförallt i syfte att uppfylla det avtal Konsumentkredit har eller är på väg att ingå med dig som kund samt för att uppfylla de rättsliga förpliktelser vi har som bank. Dina personuppgifter som Konsumentkredit behandlar används exempelvis för att kunna identifiera dig som kund och därmed kunna skydda ditt lån och engagemang hos oss. Vidare används informationen för att främja säkerhet och trygghet när du som kund använder våra produkter och tjänster. Detta sker exempelvis genom att Konsumentkredit undersöker misstänkta aktiviteter eller överträdelser som penningtvätt och finansiering av terrorism (AML).

Vi arbetar för att erbjuda dig som kund marknadens bästa produkter. Därför kan dina personuppgifter komma att användas inom ramen för affärsanalys och affärsutveckling i syfte att förbättra Konsumentkredits produktutbud. Vidare behöver Konsumentkredit ibland kommunicera information om produkter och tjänster med dig som kund. Kommunikation kan dessutom ske för att utföra kundundersökningar. Dina personuppgifter kan då komma att användas för att möjliggöra denna kommunikation. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter i marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring. Personuppgifterna kan komma att användas för att rikta erbjudanden till dig.

Personuppgifter om dig som kund som Konsumentkredit behandlar

Konsumentkredit behandlar de personuppgifter som lämnats i samband med en intresseanmälan, ansökan och/eller ingående av ett avtal. Övrig information i samband med administrationen av ett avtal kan komma att behandlas. Konsumentkredit kan komma att spara epostkommunikation och telefonsamtal eller på annat sätt dokumentera interaktion och kommunikation som du haft med oss. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

Beroende på vilka produkter eller tjänster du som kund använder samlar vi in olika typer av information från eller om dig. Tillhandahållandet av personuppgifter kan vara ett lagstadgat krav eller ett krav som grundar sig på ett avtal eller som är nödvändigt vid ingående av ett avtal. Nedan följer de kategorier av personuppgifter vi behandlar samt exempel på vilka personuppgifter som ingår i dessa kategorier.

Individuppgifter – Uppgifter som direkt kan användas för att identifiera dig, såsom namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Kunduppgifter – Uppgifter som är kopplat till din kundprofil hos Konsumentkredit, såsom kundnummer och kontonummer eller produkter och tjänster som du använder, samt annan historisk information kopplat till din kundprofil.

Kredituppgifter – Uppgifter som är knutna till en kundkredit, såsom de uppgifter som uppges under kreditbedömningen och annan finansiell information.

Penningtvätt och terroristfinansiering – Uppgifter som behövs för att Konsumentkredit skall kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom uppgifter om din huvudsakliga sysselsättning, vad ditt syfte med engagemanget hos Konsumentkredit är samt varifrån de pengar och/eller värdepapper som du sätter in på Konsumentkredit kommer ifrån.

Information om hur du interagerar med Konsumentkredit – Detta är uppgifter om hur du använder våra tjänster, inklusive hur du har kommit in på och interagerat med Konsumentkredits olika plattformar samt eventuella nedladdningsfel och svarstider på våra sidor.

Ändamål med behandling Syfte med ändamål Rättslig grund för behandlingen
Dokumentera och rapportera order i finansiella instrument. Att kunna utföra transaktioner i finansiella instrument, samt för att kunna erbjuda en trygg, säker och laglig tjänst Fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser.
Hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger Konsumentkredit att hantera risker kopplat till penningtvätt och finansiering av terrorism. Fullgörande av rättsliga förpliktelser.
Uppfyllande av uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter. Att fullgöra de rättsliga förpliktelser om uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter som åligger Konsumentkredit. Fullgörande av rättsliga förpliktelser.
Analys och sammanställning av personuppgifter för affärsanalys. Att få en bättre förståelse för hur våra produkter och tjänster används för att kunna förbättra kvalitén på dessa för dig som kund. Berättigat intresse.
Analys och sammanställning av personuppgifter för intern rapportering. Att möjliggöra styrning och uppföljning för vår verksamhet. Berättigat intresse.
Möjliggöra kommunikation med kund. Att säkerställa att du som kund skall kunna få en effektiv och säker kommunikation med Konsumentkredit. Fullgörande av avtal.
Analys i marknadsföringssyfte. Att genom analys få en bättre förståelse för dina behov som kund och baserat på detta möjliggöra en kundanpassad marknadsföring, exempelvis nyhetsbrev och kampanjer. Berättigat intresse.
Pröva, lämna och administrera krediter. Att kunna lämna och administrera krediter, samt för att kunna erbjuda en trygg, säker och laglig tjänst. Fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser.
Utväxla uppgifter om krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk. Att utväxla uppgifter om krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk för kreditupplysningsändamål inom relevant krets. Fullgörande av rättsliga förpliktelser.

Fullgörande av avtal – Konsumentkredits fullgörande av de förpliktelser som åvilar oss enligt avtal mellan dig som kund och Konsumentkredit eller mellan Konsumentkredit och annan part.
Fullgörande av rättsliga förpliktelser – Konsumentkredits fullgörande av de förpliktelser som åvilar oss enligt aktuella rättsliga regler för Konsumentkredit.
Berättigat intresse – När Konsumentkredit i det enskilda fallet har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter.

Behandling av personuppgifter av annan part än Konsumentkredit

Behandling av personuppgifter kan inom ramen för gällande regler om banksekretess ske av bolag i Nordnet koncernen och av företag som Nordnet koncernen samarbetar med för att utföra våra tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen (BGC), Finansiell ID-teknik (Mobilt bankid) samt Google. Vid överföring eller delning av personuppgifter vidtar vi lämpliga och relevanta legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt. För mer information om hur vi hanterar cookies och delning av denna data med Google, läs här. Hur Google behandlar uppgifter som delas med dem går att läsa mer om här, under rubriken ”How Google uses data when you use our partners’ sites or apps”.

Tidsperiod för lagring av dina personuppgifter

Konsumentkredit sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller använder en viss produkt eller tjänst som Konsumentkredit tillhandahåller, alternativt så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Dina personuppgifter sparas även så länge det krävs enligt lag för att kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger Konsumentkredit. Utöver detta kan Konsumentkredit komma att spara personuppgifter under ytterligare tid på grund av potentiella juridiska anspråk.

Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser och intressen.

Profilering används av Konsumentkredit för exempelvis marknads- och kundanalyser, förbättring av Konsumentkredits produkter och tjänster, marknadsföring och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är Konsumentkredits berättigade intresse, rättslig förpliktelse eller fullgörande av avtal. Samtlig profilering hos Konsumentkredit sker för att förbättra din användarupplevelse samt för att skapa en trygg, säker och pålitlig tjänst.

Dataskyddsombud

Konsumentkredit följer aktuell dataskyddslagstiftning och har därför ett dataskyddsombud. Den övergripande uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att Konsumentkredit följer gällande dataskyddslagstiftning. I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår att samla information om hur Konsumentkredit behandlar dina personuppgifter samt ge råd inom företaget för att upprätthålla en hög nivå av dataskydd. Utöver detta är dataskyddsombudet kontaktperson både för dig som kund hos Konsumentkredit och gentemot Datainspektionen.

Dataskyddsombudet har inget personligt ansvar för Konsumentkredits behandling av personuppgifter. Det är Konsumentkredit som företag som ansvarar för att svensk dataskyddslagstiftning följs. Om du har frågor eller funderingar kring dataskydd kan du alltid kontakta Konsumentkredits kundtjänst.

Konsumentkredits kundtjänst
0923-657 70
kundtjänst@konsumentkredit.se

Konsumentkredits och Nordnets dataskyddsombud

dataprotection@nordnet.se

Om du har frågor eller klagomål som rör Konsumentkredits personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Dina rättigheter som kund

Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Konsumentkredit och därmed har du rätt att:

  • få registerutdrag,
  • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter
  • begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter; Konsumentkredit kan dock i vissa fall ha rätt att neka radering, antingen för att uppgifterna behöver sparas på grund av kundförhållandet eller på grund av lagstiftning.
  • invända mot behandlingen av personuppgifter,
  • under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Konsumentkredit som du själv har tillhandahållit Konsumentkredit samt rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende punkterna b)-e) prövas av Konsumentkredit i det enskilda fallet.

Du kan alltid vända dig till Konsumentkredits kundtjänst för att begära spärr mot direktmarknadsföring eller om du inte vara mottagare av viss kommunikation från Konsumentkredit.

Personuppgiftsansvarig

Om du har ingått avtal med Konsumentkredit och är det Konsumentkredit som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Konsumentkredit följer svensk dataskyddslagstiftning.

Konsumentkredit är en bifirma till Nordnet bank AB registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 516406-0021 och har sitt säte på Alströmergatan 39, 104 25, Stockholm.